บทความวิชาการ

การปรับเปลี่ยนนโยบายทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

ในปัจจุบันธุรกิจการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกจำกัดไว้กับผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ สภาพดังกล่าวเกิดจากกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมารัฐให้ความสำคัญกับการควบคุมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ ในฐานะแหล่งรายได้ทางภาษี และในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเหตุผลที่สองนั้นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้รัฐเข้ามาควบคุมในเรื่องคุณภาพการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  อย่างไรก็ตาม วิธีการควบคุมเดิมที่รัฐใช้เพื่อควบคุมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับกลายมาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้อุตสาหกรรมดังกล่าวจำกัดอยู่เฉพาะผู้ผลิตรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ในขณะที่ผู้ประกอบกิจการรายย่อยไม่สามารถเข้าสู่ตลาดการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเมื่อเปรียบเทียบนโยบายทางกฎหมายของประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างเช่นสิงคโปร์และเวียดนามแล้วจะเห็นได้ว่านโยบายทางกฎหมายของต่างประเทศนั้นมีการผ่อนคลายและให้ความสำคัญกับการควบคุมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเชิงของการควบคุมคุณภาพการผลิตมากกว่าการขอใบอนุญาต ปัญหาดังกล่าวจึงนำมาสู่การเสนอให้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยเสียใหม่ โดยอาจกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีความเหมาะสมและไม่สร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจจากต่างประเทศ

Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ การลดผลกระทบของกฎหมาย มาตรา 77 สุราก้าวหน้า การประกอบธุรกิจสุรา นโยบายสุรา นโยบายแอลกอฮอล์ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต


A Study of the Necessity of and Approaches to the Preparation of Personal Data Protection Guidelines

The Office of the Permanent Secretary, Ministry of Digital Economy and Society, serving as the Office of the Personal Data Protection Commission, has assigned the Thailand Development Research Institute (TDRI) as a research team to study and draft personal data protection guidelines for relevant entrepreneurs and for the benefit of effective enforcement in accordance with the personal data protection law under the “Personal Data Protection Guideline for Personal Data Controllers and Data Processors according to the Data Protection Act, B.E. 2562” program, and to prepare relevant policy recommendations to address the issues not applied under the guidelines. Although the draft guidelines do not have a legal status that must be strictly followed, the draft guidelines, which lay out guidelines for relevant parties to implement, must be considered and reviewed by the Personal Data Protection Committee, which will be established later, before further promulgation.

Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 General Data Protection Regulation PDPA แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลData Protection Guideline Personal Data Protection Act B.E. 2562


การศึกษาความจำเป็นและแนวทางในการจัดทำแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บทความนี้ปรับปรุงจากงานวิจัย โครงการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Guideline) ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ เสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในปี พ.ศ. 2564

Posted in ผลงานวิชาการบทความวิชาการ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562GDPR, PDPAแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


แนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

บทความแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน สรุปโดย อรพัทธ์ วงศาโรจน์ โดยบทความนี้สรุปผลการศึกษาในโครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน รายงานวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2563 คณะผู้วิจัยประกอบด้วย ดร. กิรติพงศ์ แนวมาลี, น.ส. อรพัทธ์ วงศาโรจน์, นายเขมภัทร ทฤษฎิคุณ และ น.ส.อตินุช นวมสันเทียะ การศึกษาในโครงการนี้มุ่งหมายจะนำเสนอแนวทางในการพัฒนากลไกการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged การกำกับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การสอบบัญชีในตลาดทุนการสอบบัญชี ตลาดทุน


เสวนาชุดคำสั่งมีปัญหาประชาชนจะดีบักอย่างไร

บทความนี้เป็นการสรุปจากงานเสวนาชุดคำสั่งมีปัญหาประชาชนจะดีบักอย่างไร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2563 เรื่อง “แฮกระบบราชการ เปลี่ยนระบบปฏิบัติการประเทศ” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ในรูปแบบ Virtual Conference งานเสวนาครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้รู้ทางกฎหมาย 3 ท่าน คือ คุณปกรณ์ นิลประพันธ์ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปากุล และคุณยิ่งชีพ อัชฌานันท์ มาร่วมกันแลกเปลี่ยนพูดคุยเก่ียวกับปัญหาของระบบกฎหมายไทย

Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged กฎหมายในฐานะชุดคำสั่ง ทีดีอาร์ไอ มาตรา 77


แนวคิดเกี่ยวกับการลดภาระทางกฎหมายของประชาชนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐในการบริหารประเทศให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อยของคนในสังคม โดยในบางกรณีกฎหมายจำเป็นต้องเข้าไปจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แม้การจำกัดสิทธิและเสรีภาพจะไม่ถึงขั้นทำลายหรือห้ามไม่ให้ใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวโดยเด็ดขาด แต่ก็อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้สิทธิและเสรีภาพ เนื่องมาจากแนวโน้มที่จะจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกว่าที่จำเป็นและใช้มาตรการครอบคลุมเกินกว่ากรณีอันเนื่องมาจากการออกแบบกฎหมายให้มีระดับการควบคุมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำได้ยาก สภาพดังกล่าวทำให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งกำหนดให้รัฐจะดำเนินการตรากฎหมายและกำหนดนโยบายในการบริการราชการแผ่นดินจะต้องมีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และต้องยกเลิกปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็น ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และกำหนดแนวทางให้หน่วยงานของรัฐต้องคำนึงถึงภาระของประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนั้น ซึ่งจุดมุ่งหมายของบทบัญญัติดังกล่าวคือ การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพของตนอย่างเต็มที่โดยมีภาระของกฎหมายเท่าที่จำเป็น

ในบทความนี้ ผู้เขียนตั้งใจอธิบายให้เห็นถึงแนวคิดสำคัญเบื้องหลังการลดภาระของประชาชนจากการปฏิบัติตามกฎหมายกับลักษณะของกฎหมายที่เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนก่อนจะนำไปสู่การทำความเข้าใจเรื่องการประเมินภาระของประชาชนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย และท้ายที่สุดคือ แนวทางการลดภาระของประชาชนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย

Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged กฎหมาย กฎหมายกับสังคม กฎหมายมหาชน การลดผลกระทบของกฎหมาย บทความกฎหมายมหาชน