บทความวิชาการ

Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ การลดผลกระทบของกฎหมาย มาตรา 77 สุราก้าวหน้า การประกอบธุรกิจสุรา นโยบายสุรา นโยบายแอลกอฮอล์ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต


Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 General Data Protection Regulation PDPA แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลData Protection Guideline Personal Data Protection Act B.E. 2562


Posted in ผลงานวิชาการบทความวิชาการ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562GDPR, PDPAแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged การกำกับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การสอบบัญชีในตลาดทุนการสอบบัญชี ตลาดทุน


Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged กฎหมายในฐานะชุดคำสั่ง ทีดีอาร์ไอ มาตรา 77


Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged กฎหมาย กฎหมายกับสังคม กฎหมายมหาชน การลดผลกระทบของกฎหมาย บทความกฎหมายมหาชน