บล็อก

รวมรวมงานเขียนขนาดสั้นจากเรื่องราวที่ได้อ่านมาและได้พบเจอมาเรียบเรียงมาแบ่งปัน
กฎหมายและความงาม

ถอดบทเรียนมุมมองกฎหมายและความงามจากงานบรรยายเรื่อง ความงามและกฎหมายผังเมืองไว้อาลัย ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์: ชีวิตกับบทบาทในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ไทย

บล็อกนี้เขียนขึ้นเพื่อระลึกแด่การจากไปของ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาตลาดห…ทวิภพ The Siam Renaissance 2547: ภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์และจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ตีตราสนธิสัญญาเบาว์ริง

“ทวิภพ” วรรณกรรมมีชื่อเสียงของทมยันตี ที่บอกเล่าเรื่องเรื่องราวของจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอ่านความคิด ‘ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี’ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจผ่านความมั่นคงของมนุษย์สู่การสร้างรัฐสวัสดิการในประเทศไทย

ความมั่นคงของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับคุณค่า และ การพัฒนาทางเศรษฐกิจของรัฐ อาจมีความมั่นคงทา…


ถอดบทเรียนรัฐสภาผ่านงาน PRIDI x CONLAB

รัฐสภา เป็นองค์กรสำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นองค์กรที่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนผู้อย…

หน้า: 1 2