ทดลองนำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาพล็อตกราฟ

ช่วงที่ผ่านมามีโอกาสได้ทำความเข้าใจบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยย้อนหลังตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พ.ศ. 2475 จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก็ได้ค้นพบว่า มีหลายประเด็นที่มีความน่าสนใจและน่าจะนำมาศึกษาต่อไปได้

ประเด็นหนึ่งที่ได้ลองเอาข้อมูลมาพล็อตกราฟเพื่อให้เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็คือ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่มีในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ โดยไล่ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน โดยแบ่งบทบัญญัติออกเป็น 3 กลุ่ม คือ บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากพิจารณาในรายละเอียดของบทบัญญัติตามเรื่องแล้วมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น

อนาคตน่าจะได้ลองนำข้อมูลในลักษณะต่างๆ ออกมาจัดเรียงและนำเสนอเพิ่มเติม ซึ่งส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายมหาชนในสาขาด้านรัฐธรรมนูญเพิ่มมากขึ้น

PRIDI Economic Focus: เศรษฐกิจของความรักชาติในเค้าโครงการเศรษฐกิจ
การศึกษาความแตกต่างด้านสภาพบังคับของวินัยทางการคลังและวินัยทางงบประมาณและการคลัง