รีวิวหนังสือ

รีวิวหนังสือ: สร้างสังคมไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการ

ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้นสร้างสถานการณ์ให้สังคมไทยมีความตระหนักเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการมากขึ้น และทำให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวการมีรัฐสวัสดิการของประเทศไทย ในระหว่างหนทางสู่รัฐสวัสดิการยังห่างไกลอยู่ในขณะนี้และสังคมไทยกำลังอยู่ในระหว่างการต่อสู้เพื่อให้เกิดรัฐสวัสดิการ สถาบันปรีดี พนมยงค์ จึงอยากชวนทุกท่านมาอ่านหนังสือเพื่อเติมความรู้สู่คลังปัญญาและลับอาวุธทางปัญญาเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการ

หนังสือ “สร้างสังคมไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการ” เขียนโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ รองศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง และผู้ก่อตั้งหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์โดยสำนักพิมพ์เสมสิกขาลัย โดยลักษณะของตัวหนังสือประกอบด้วยเนื้อหาที่เรียบเรียงจากการสัมมนา การอภิปราย และบทสัมภาษณ์ของ อ.ณรงค์

January 6, 2023

รีวิวหนังสือ: โลกของวาย

“โลกของวาย” เป็นหนังสือเล่มไม่หนาเท่าไร โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือพูดถึงการนำเสนอ “วาย” (ความสัมพันธ์แบบชายรักชาย)ในวัฒนธรรมประชานิยม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วโลกของวายในวัฒนธรรมประชานิยมนั้นมีลักษณะเป็นโลกแห่งจินตนาการมากกว่าจะเป็นโลกของความเป็นจริง ซึ่งเหตุดังกล่าวนั้นมีที่มาที่ไปที่หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวไว้

December 2, 2021

รีวิวหนังสือ: A Little​ History ​of Economics

A Little​ History ​of Economics (ไม่ค่อยชอบชื่อไทยเท่าไร)​ คุณงามความดีของหนังสือเล่มนี้คือ การอธิบายประวัติศาสตร์ความคิดทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ โดยไล่เรียงตามไทม์ไลน์ในแต่ละช่วงของเหตุการณ์สำคัญ และมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยมาเรียบเรียงให้มีสีสัน เช่น ดีเบทระหว่างแนวคิดแบบเคนส์ซึ่งเน้นการเข้าไปมีบทบาทของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กับไฮแยคที่ปฏิดสธการเข้าไปมีบทบาทของรัฐ เพราะด้วยปัจจัยนี้รัฐอาจเข้ามาริดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นต้น

December 2, 2021

รีวิวหนังสือ: สมการคอร์รัปชั่น

หนังสือชื่อ สมการคอร์รัปชั่น เป็นหนังสือรวมบทสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้เกิดการคอร์รัปชั่น ซึ่งตามหนังสือเล่มนี้สรุปว่า การคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ โดยเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ C (Corruptio)​ = (M (Monopoly) + D (Discretion))​ -​ A (Accountability)

บทสัมภาษณ์ที่รู้สึกน่าสนใจหนังสือและเกี่ยวข้องกับงานทางกฎหมายโดยตรงคิดว่า เป็นบทสัมภาษณ์ของ อ.ธานี ชัยวัฒน์ กับบทสัมภาษณ์ของ อ.นิพนธ์ พัวพงศกร ซึ่งพูดถึงดุลพินิจดุลพินิจ

December 2, 2021

รีวิวหนังสือ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายจีน

ในหนังสือเล่มนี้ อ.อาร์ม ตั้งนิรันดร ได้นำเสนอแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายจีน ซึ่งตั้งอยู่บนอิทธิพลของของแนวคิดปรัชญาต่างๆ ซึ่ง อ.อาร์ม ได้อธิบายผ่านปรัชญาที่มีอิทธิพลในแต่ละยุคโดยแบ่งออกเป็น 4 ยุค คือ ยุคที่หนึ่ง กฎหมายสมัยราชวงศ์ ยุคที่สอง ยุคปฏิรูปกฎหมายปลายสมัยราขวงศ์ชิง ยุคที่สาม ช่วงที่จีนกลายเป็นคอมมิวนิสต์ และยุคที่สี่ จีนหลังเติ้งเสียวผิง

July 25, 2022