หมวดหมู่: Research

โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานและพัฒนางานกองทุนยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ซึ่งสิทธินี้ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย งานวิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษากลไกและแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมให้ดีขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึงปรับลดความเหลื่อมล้ำที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าไม่ถึงโอกาสในการได้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้จะศึกษาวิธีการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมไทยในปัจจุบันและประเมินการทำงานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมถึงสำรวจวิธีการปรับปรุงกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในฐานะองค์ประกอบหลักสำหรับระบบยุติธรรม

โครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

การกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในตลาดทุนไทยในปัจจุบัน นับตั้งแต่วิกฤต Enron และ Worldcom เป็นต้นมา การกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนมีความสำคัญมากขึ้น และถูกจับตาเฝ้าระวังมาเป็นพิเศษ ทำให้ต่างประเทศให้ความสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

งานวิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการรับรองสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการจัดการสิทธิในทรัพยากรที่ดิน ซึ่งเกิดมาจากระบบที่ดินที่มีความหลากหลาย และมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องหลายฉบับ โดยปราศจากแนวทางการจัดการที่ดินอย่างเป็นระบบ

โครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน

การศึกษาวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน อันเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ 2