เขมภัทร ทฤษฎิคุณ

เกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหานคร โดยจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนหอวัง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชนจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน

ปัจจุบันเป็นนักวิจัยประจำฝ่ายกฎหมายเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยมีความสนใจด้านกฎหมายมหาชนทางศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชนที่ว่าด้วยการแทรกแซงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และนอกจากนี้ยังมีความสนใจความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง นอกจากนี้ เขมภัทรมีโอกาสได้เขียนบทความวิชาการผ่านสื่อต่างๆ เป็นงานอดิเรก โดยมีหัวข้อรับผิดชอบประจำที่เขียนให้กับ สถาบันปรีดี พนมยงค์ เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจการเมือง และประเด็นทางสังคมต่างๆ รวมถึงเขียนบทความให้กับสื่อต่างๆ

ประวัติส่วนตัวโดยย่อ [CV]

แวดวงการทำงาน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เป็นสถาบันวิจัยเชิงนโยบายที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ในรูปของมูลนิธิ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ทีดีอาร์ไอดำเนินการวิจัยเชิงนโยบายในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านเศรษฐกิจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศ ตลอดจนริเริ่มการวิจัยเอง เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เป็นนโยบายที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ [เว็บไซต์ tdri.or.th]

ปัจจุบันเขมภัทรทำงานเป็นนักวิจัยอาวุโสของฝ่ายกฎหมายเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

สถาบันปรีดี พนมยงค์

สถาบันปรีดี พนมยงค์ เป็นสถาบันทางวิชาการที่สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการสืบทอดแนวความคิด อุดมการณ์ “สันติธรรม” และ “ประชาธิปไตยสมบูรณ์” ของนายปรีดี พนมยงค์ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป [เว็บไซต์ pridi.or.th]

ปัจจุบันเขมภัทรได้ทำงานเป็นคอลัมนิสต์และนักวิชาการ ทำงานเกี่ยวกับความรู้และการผลิตผลงานเกี่ยวกับเกร็ดประวัติศาสตร์ สิทธิมนุษยชน กฎหมาย และเศรษฐกิจการเมืองให้กับสถาบันปรีดี พนมยงค์ โดยจะลงบทความอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

Privacy Thailand

Privacy Thailand เป็นองค์กรเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ และผู้คนที่สนใจทำงานเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย การพัฒนาความรู้ แบะการส่งเสริมเรียนรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในประเทศไทย [Facebook Privacy Thailand]

ปัจจุบันเขมภัทรได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ Privacy Thailand ในฐานะกรรมการบริหาร และคอยช่วยเหลือผลักดันงานวิชาการและการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิกำแพงพักใจ (Wall of Sharing)

มูลนิธิกำแพงพักใจเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือและการสนับสนุนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพใจในวัยรุ่น [เว็บไซต์ www.wallofsharing.com]

ในช่วงปี 2563 – มกราคม 2566 เขมภัทรได้เข้าไปมีส่วนช่วยในฐานะอาสาสมัครในฐานะที่ปรึกษากฎหมายในการจัดตั้งมูลนิธิกำแพงพักใจ โดยในปัจจุบันมูลนิธิกำแพงพักใจได้ตั้งขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาสุขภาพใจในวัยรุ่น