รายงานคณะกรรมการ กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และคณะทำงาน

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตสุราในประเทศไทย

Publication • Committee and Working Group

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุราได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อศึกษากฎหมาย 2 ฉบับที่สร้างอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย คือ กฎหมายภาษีสรรพสามิตที่ควบคุมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ควบคุมกระบวนการจำหน่าย โฆษณา และประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮอล์

November 7, 2022

Tagged กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายภาษีสรรพสามิต สุราก้าวหน้า อนุกรรมาธิการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุรา

รายงานผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวัน และโรงแรม

Publication • Committee and Working Group

คณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบบธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวัน ภายใต้คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้น โดยรวบรวมผลการศึกษา ข้อเท็จจริง และแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวัน และโรงแรม

April 27, 2022

Tagged กฎหมายโรงแรม การปฏิรูปกฎหมายที่ดิน การปฏิรูปกฎหมายโรงแรม การแก้ไขปัญหากฎหมายโรงแรม