วัฒนธรรมการระดมทุนกับสังคมไทย

ถอดรหัสรัฐสวัสดิการผ่านวัฒนธรรมการขอบริจาค
การปรับเปลี่ยนนโยบายทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย