โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานและพัฒนางานกองทุนยุติธรรม

ชื่องานวิจัย: โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานและพัฒนางานกองทุนยุติธรรม

ผู้วิจัย: ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ดร.กิรติพงษ์ สิรานันท์ เดชาคุปต์ กัญจน์ จิระวุฒิพงศ์ แนวมาลี อรพัทธ์ วงศาโรจน์ เขมภัทร ทฤษฎิคุณ อตินุช นวมสันเทียะ หัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ ศุภวิชญ์ เจียรกุล และกานต์ สิทธิเกรียงไกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ผู้ให้ทุนวิจัย: กองทุนยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


สรุปสาระสำคัญของงานวิจัย

กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ซึ่งสิทธินี้ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย งานวิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษากลไกและแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมให้ดีขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึงปรับลดความเหลื่อมล้ำที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าไม่ถึงโอกาสในการได้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้จะศึกษาวิธีการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมไทยในปัจจุบันและประเมินการทำงานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมถึงสำรวจวิธีการปรับปรุงกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในฐานะองค์ประกอบหลักสำหรับระบบยุติธรรม

การบรรยายวิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1
PRIDI Economic Focus: เศรษฐกิจของความรักชาติในเค้าโครงการเศรษฐกิจ