แนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

ชื่อบทความ: แนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

เผยแพร่ใน: รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 178 กรกภาคม 2564.

สรุป

บทความแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน สรุปโดย อรพัทธ์ วงศาโรจน์ โดยบทความนี้สรุปผลการศึกษาในโครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน รายงานวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2563 คณะผู้วิจัยประกอบด้วย ดร. กิรติพงศ์ แนวมาลี, น.ส. อรพัทธ์ วงศาโรจน์, นายเขมภัทร ทฤษฎิคุณ และ น.ส.อตินุช นวมสันเทียะ การศึกษาในโครงการนี้มุ่งหมายจะนำเสนอแนวทางในการพัฒนากลไกการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

‘ปรีดี พนมยงค์’ ผู้วางรากฐานกฎหมายมหาชนไทย
ผลกระทบของสนธิสัญญาเบาว์ริงในทางเศรษฐกิจของสยาม