การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนและ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบทความ: การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนและ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่ใน: วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 51 ฉบับที่ 2 (2565)

บทคัดย่อ

บทบาทของการสอบบัญชีและการสอบทานรายงานทางการเงินเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งของการสร้างความโปร่งใสและการคุ้มครองการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุน โดยผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนทำหน้าที่สำคัญในฐานะผู้คุ้มครองนักลงทุน (gatekeeper) ที่คอยตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อนำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้กับนักลงทุนสามารถใช้ในการตัดสินใจประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายบริษัทในการควบคุมบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนยังไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงพอ โดยในปัจจุบันการกำกับดูแลมุ่งหมายไปที่ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเป็นรายบุคคลมากกว่าจะให้ความสำคัญกับสำนักงานสอบบัญชี ทำให้ประสิทธิภาพในการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุนลดลง เนื่องจากการกำกับดูแลไม่ครอบคลุมถึงสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทำงานของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน รวมถึงอาจเกิดช่องว่างในการกำกับดูแลในเรื่องการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน บทความนี้จึงได้ศึกษาหลักการบรรษัทภิบาลสำหรับสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน ซึ่งเป็นกรอบที่ใช้ในการอธิบายแนวทางการกำกับดูแล สภาพการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และนำเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

สำรวจความพร้อมภาครัฐ ปฏิบัติตาม'PDPA'
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร รับมืออย่างไร ในวันที่กฎหมายใช้บังคับ