การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจแพลตฟอร์ม

ชื่อบทความ: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจแพลตฟอร์ม

เผยแพร่ใน: รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 201 มิถุนายน 2566

สรุป

บทความนี้สรุปและเพิ่มเติมข้อมูลจาก สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ และคณะ, “รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง) การศึกษาผลกระทบและการนำเสนอมาตรการในการกำกับดูแล Digital Platform,” รายงานวิจัยเสนอต่อสำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), 2566.

วิทยานิพนธ์ เรื่อง สภาพบังคับของกฎหมายวินัยทางการคลังของไทย
สไลด์นำเสนอแนวทางการปรับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับกิจกรรมของรัฐที่ได้รับการยกเว้น