สไลด์การนำเสนอผลการศึกษาการทบทวนการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

สไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่องผลการศึกษาการทบทวนการอนุญาตของทางราชการที่เกี่ยวกับโรงแรมและธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวัน โดยธิปไตร แสละวงศ์ และเขมภัทร ทฤษฎิคุณ นำเสนอต่อคณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวัน ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมวุฒิสภา 302 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

หมายเหตุ เนื้อหาในการนำเสนอครั้งนี้มาจากโครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน

หลักภราดรภาพกับการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19
อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ​ : ชีวิตการงานด้วยความซื่อสัตย์ในหน้าที่