บรรยายแนวทางการใช้อำนาจในการกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางราง

สไลด์ประกอบบรรยายแนวทางการใช้อำนาจในการกำกับดูแลกรมการขนส่งทางราง โดยเขมภัทร ทฤษฎิคุณ ภายใต้โครงการศึกษาระบบการกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย บรรยายให้กับกรมการขนส่งทางราง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจคืออะไร