สไลด์การนำเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหน่วยงานของรัฐ

สไลด์ประกอบการนำเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2 โดยการนำเสนอครั้งนี้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปฏิบัติหน้าที่แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเขมภัทร ทฤษฎิคุณ วิชญาดา อำพนกิจวิวัฒน์ และหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

มหากาพย์งบประมาณรายจ่ายงบกลาง: วิธีคิดและมุมมองต่อความเหมาะสม
สมการคอร์รัปชั่น