บรรยายอบรมการเตรียมความพร้อมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม

สไลด์ประกอบการบรรยายอบรมการเตรียมความพร้อมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม จัดโดยสมาคมโรงแรม (Thai Hotels Association) โดยการอบรมนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน โดยเป็นเรื่องกฎหมายและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยการบรรยายนี้จัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2565 ผ่านทางออนไลน์ในรูปแบบ Webminar

เนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) ข้อกำหนด กฎหมาย บทลงโทษของ PDPA (2) ความสำคัญของ PDPA (3) การเตรียมความพร้อมของโรงแรมด้านการทำงานเพื่อรองรับ PDPA ก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ และ (4) Workshop เตรียมความพร้อมของโรงแรมในการปฏิบัติตาม PDPA

วัตถุประสงค์ของการบรรยายสาธารณะในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก และขนาดกลางได้รู้จักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกำลังจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ ภายหลังจากการเลื่อนการบังคับใช้มาแล้ว 2 ปี

วิดีโอบันทึกภาพการบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยาย

โรงแรมเล็กล้มหายเพราะกฎหมายอ้างอิงโรงแรมใหญ่
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: หน่วยงานของรัฐ