สภาพบังคับของกฎหมายวินัยทางการคลังของไทย

สไลด์การนำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอเพื่อสอบวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน ในหัวข้อ “สภาพบังคับของกฎหมายวินัยทางการคลังของไทย” โดยหัวข้อนี้ต้องการนำเสนอและชี้ให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมายวินัยทางการคลังของไทยหรือพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่มีปัญหา

The Crown: พิจารณายุคสมัยของควีนบนหนทางของการปกเกล้าไม่ปกครองThe Crown: พิจารณายุคสมัยของควีน
ความเข้าใจเกี่ยวกับอุษาคเนย์ของนักกฎหมายไทย