PDPA กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ทำความเข้าใจบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบรรยาย PDPA กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นการบรรยายภายใต้โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Privacy Thailand และ depa (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) โดยการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างสิงหาคม – กันยายน 2565

ความเข้าใจเกี่ยวกับอุษาคเนย์ของนักกฎหมายไทย
อภิสิทธิ์ของการทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง : การเวลาพักผ่อนและการพัฒนาตัวเอง