กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น: กรณีศึกษาส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สไลด์นี้เป็นเอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น: กรณีศึกษาส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายวิชา CL 107 201 การแปรเปลี่ยนทางกฎหมายเพื่อกิจการสาธารณะในยุคดิจิทัล ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันขึ้นปีใหม่ : วันเริ่มต้นปีงบประมาณในอดีต
การพัฒนาที่ยั่งยืนกับความยุติธรรมระหว่างช่วงเวลา