สไลด์การนำเสนอบทควาในงานประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ 2566

สไลด์การนำเสนอนี้ใช้ในการนำเสนอประกอบบทความที่มีชื่อว่า ความอีหลักอีเหลื่อของระบบเศรษฐกิจภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไทย ในงานประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ทบทวน ถกเถียง ท้าทาย นิติศาสตร์ในห้วงยามของความเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Green Nimman CMU Residence

ปรีดีศึกษา : ย้อนอ่านความคิดรัตนบุรุษสยาม
การบรรยายความรู้ หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562