การบรรยายความรู้ หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มีโอกาสได้ไปบรรยายวิชากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ภายใต้ “โครงการทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากรกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยการบรรยายในครั้งนี้เน้นการให้หลักการพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารประกอบการบรรยาย

สไลด์การนำเสนอบทควาในงานประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ 2566
สุขสันต์วันเกิด ดร.ป๋วย ออมสินของขวัญในวัย 38 ปี และหน้าที่การงานของคนตรงในประเทศคด