การบรรยายกฎหมายการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ไปบรรยายกฎหมายการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่พึ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาเมื่อปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกันและมีระบบที่เชื่อมโยงกัน

เอกสารประกอบการบรรยาย

เกร็ดเล็กๆ ของความเป็นสมัยใหม่ : นิคมนักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
ครั้งแรกในเมียนมาร์ #Myanmar First Time (1): เรื่องทั่วไปที่พบเจอระหว่างทาง