ผลงานวิชาการ

โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานและพัฒนางานกองทุนยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ซึ่งสิทธินี้ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย งานวิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษากลไกและแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมให้ดีขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึงปรับลดความเหลื่อมล้ำที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าไม่ถึงโอกาสในการได้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้จะศึกษาวิธีการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมไทยในปัจจุบันและประเมินการทำงานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมถึงสำรวจวิธีการปรับปรุงกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในฐานะองค์ประกอบหลักสำหรับระบบยุติธรรม

Posted in ผลงานวิชาการ งานวิจัย Tagged กระทรวงยุติธรรม กระบวนการยุติธรรม กองทนยุติธรรม การพัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม


การบรรยายวิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1

เอกสารประกอบการบรรยายวิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยการบรรยายวิชานี้จะเป็นการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนในเชิงกฎหมายที่เน้นไปในเรื่องการให้เหตุผลทางกฎหมาย การเขียนเรียงความ และการตอบข้อสอบบรรยาย

Posted in ผลงานวิชาการ ไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมาย การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ทักษะการเขียน น.160 LA160


คู่มือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับท้องถิ่น

คู่มือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับท้องถิ่นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Posted in ผลงานวิชาการ หนังสือ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 GDPR PDPA องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


PDPA กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ทำความเข้าใจบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบรรยาย PDPA กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นการบรรยายภายใต้โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Privacy Thailand และ depa (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) โดยการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างสิงหาคม – กันยายน 2565

Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมาย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA depaPrivacy Thailand


สภาพบังคับของกฎหมายวินัยทางการคลังของไทย

สไลด์การนำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอเพื่อสอบวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน ในหัวข้อ “สภาพบังคับของกฎหมายวินัยทางการคลังของไทย” โดยหัวข้อนี้ต้องการนำเสนอและชี้ให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมายวินัยทางการคลังของไทยหรือพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่มีปัญหา

Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged วินัยทางการคลัง กฎหมายวินัยทางการคลัง กรอบวินัยทางการคลัง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 วินัยการเงินการคลังของรัฐ วินัยทางงบประมาณและการคลัง สภาพบังคับของกฎหมาย


การศึกษาความแตกต่างด้านสภาพบังคับของวินัยทางการคลังและวินัยทางงบประมาณและการคลัง

สไลด์ประกอบการนำเสนอบทความในเวทีวิชาการ การประชุมวิชาการ นิติพัฒน์ – ธรรมศาสตร์ โดยหัวข้อที่ใช้ในการนำเสนอครั้งนี้คือ การศึกษาความแตกต่างด้านสภาพบังคับของวินัยทางการคลังและวินัยทางงบประมาณและการคลัง ในการนำเสนอครั้งนี้เน้นไปที่การอธิบายมโนทัศน์ (concept) ที่มีความแตกต่างกัน 2 เรื่อง แต่ถูกจับมารวมกันภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย การนำเสนอครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องสภาพบังคับของกฎหมายวินัยทางการคลังของไทย

Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged วินัยทางการคลัง กฎหมายการเงินการคลังของรัฐ กรอบวินัยทางการคลัง ดุลยภาพของงบประมาณ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 วินัยการเงินการคลังของรัฐ วินัยทางงบประมาณและการคลัง Fiscal Responsibility Law


การปรับเปลี่ยนนโยบายทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

ในปัจจุบันธุรกิจการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกจำกัดไว้กับผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ สภาพดังกล่าวเกิดจากกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมารัฐให้ความสำคัญกับการควบคุมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ ในฐานะแหล่งรายได้ทางภาษี และในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเหตุผลที่สองนั้นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้รัฐเข้ามาควบคุมในเรื่องคุณภาพการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  อย่างไรก็ตาม วิธีการควบคุมเดิมที่รัฐใช้เพื่อควบคุมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับกลายมาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้อุตสาหกรรมดังกล่าวจำกัดอยู่เฉพาะผู้ผลิตรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ในขณะที่ผู้ประกอบกิจการรายย่อยไม่สามารถเข้าสู่ตลาดการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเมื่อเปรียบเทียบนโยบายทางกฎหมายของประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างเช่นสิงคโปร์และเวียดนามแล้วจะเห็นได้ว่านโยบายทางกฎหมายของต่างประเทศนั้นมีการผ่อนคลายและให้ความสำคัญกับการควบคุมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเชิงของการควบคุมคุณภาพการผลิตมากกว่าการขอใบอนุญาต ปัญหาดังกล่าวจึงนำมาสู่การเสนอให้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยเสียใหม่ โดยอาจกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีความเหมาะสมและไม่สร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจจากต่างประเทศ

Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ การลดผลกระทบของกฎหมาย มาตรา 77 สุราก้าวหน้า การประกอบธุรกิจสุรา นโยบายสุรา นโยบายแอลกอฮอล์ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต


A Study of the Necessity of and Approaches to the Preparation of Personal Data Protection Guidelines

The Office of the Permanent Secretary, Ministry of Digital Economy and Society, serving as the Office of the Personal Data Protection Commission, has assigned the Thailand Development Research Institute (TDRI) as a research team to study and draft personal data protection guidelines for relevant entrepreneurs and for the benefit of effective enforcement in accordance with the personal data protection law under the “Personal Data Protection Guideline for Personal Data Controllers and Data Processors according to the Data Protection Act, B.E. 2562” program, and to prepare relevant policy recommendations to address the issues not applied under the guidelines. Although the draft guidelines do not have a legal status that must be strictly followed, the draft guidelines, which lay out guidelines for relevant parties to implement, must be considered and reviewed by the Personal Data Protection Committee, which will be established later, before further promulgation.

Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 GDPR PDPA แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร รับมืออย่างไร ในวันที่กฎหมายใช้บังคับ

การบรรยายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร รับมืออย่างไร ในวันที่กฎหมายใช้บังคับ เป็นการบรรยายที่จัดขึ้นโดยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอแก่น กรมอนามัย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยเป็นการจัดเพื่อบรรยายความรู้เบื้องต้นให้กับผู้ปฏิบัติงาน

Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA


คู่มือ PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

คู่มือ PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs เล่มนี้จัดทำขึ้นโดยข้อจำกัดด้านระยะเวลาโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ในการสื่อสารกับประชาชนในช่วงระยะสั้นๆ โดยคู่มือฉบับนี้ได้รับความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ในตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Posted in ผลงานวิชาการ หนังสือ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สคส.สำนักคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: หน่วยงานของรัฐ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: หน่วยงานของรัฐ เป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้ง 7 เล่ม ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจัดทำขึ้นเพื่อวางแนวทางให้กับองค์กรหรือธุรกิจเฉพาะด้านได้ใช้เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจัดเตรียมแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Posted in ผลงานวิชาการ หนังสือ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GDPR PDPA แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Guideline


การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนและ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของการสอบบัญชีและการสอบทานรายงานทางการเงินเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งของการสร้างความโปร่งใสและการคุ้มครองการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุน โดยผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนทำหน้าที่สำคัญในฐานะผู้คุ้มครองนักลงทุน (gatekeeper) ที่คอยตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อนำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้กับนักลงทุนสามารถใช้ในการตัดสินใจประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายบริษัทในการควบคุมบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนยังไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงพอ โดยในปัจจุบันการกำกับดูแลมุ่งหมายไปที่ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเป็นรายบุคคลมากกว่าจะให้ความสำคัญกับสำนักงานสอบบัญชี ทำให้ประสิทธิภาพในการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุนลดลง เนื่องจากการกำกับดูแลไม่ครอบคลุมถึงสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทำงานของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน รวมถึงอาจเกิดช่องว่างในการกำกับดูแลในเรื่องการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน บทความนี้จึงได้ศึกษาหลักการบรรษัทภิบาลสำหรับสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน ซึ่งเป็นกรอบที่ใช้ในการอธิบายแนวทางการกำกับดูแล สภาพการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และนำเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged การกำกับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การสอบบัญชีในตลาดทุน การสอบบัญชี ตลาดทุน วารสารนิติศาสตร์


การศึกษาความจำเป็นและแนวทางในการจัดทำแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บทความนี้ปรับปรุงจากงานวิจัย โครงการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Guideline) ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ เสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในปี พ.ศ. 2564

Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 GDPR PDPA แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลลาดทุน


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สมาคมโรงแรม GDPR PDPA


แนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

บทความแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน สรุปโดย อรพัทธ์ วงศาโรจน์ โดยบทความนี้สรุปผลการศึกษาในโครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน รายงานวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2563 คณะผู้วิจัยประกอบด้วย ดร. กิรติพงศ์ แนวมาลี, น.ส. อรพัทธ์ วงศาโรจน์, นายเขมภัทร ทฤษฎิคุณ และ น.ส.อตินุช นวมสันเทียะ การศึกษาในโครงการนี้มุ่งหมายจะนำเสนอแนวทางในการพัฒนากลไกการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged การกำกับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การสอบบัญชีในตลาดทุนการสอบบัญชี ตลาดทุน


รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตสุราในประเทศไทย

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุราได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อศึกษากฎหมาย 2 ฉบับที่สร้างอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย คือ กฎหมายภาษีสรรพสามิตที่ควบคุมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ควบคุมกระบวนการจำหน่าย โฆษณา และประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮอล์

Posted in ผลงานวิชาการ รายงานคณะกรรมการ กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และคณะทำงาน Tagged กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายภาษีสรรพสามิต สุราก้าวหน้า อนุกรรมาธิการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุรา


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สุราก้าวหน้า อนุกรรมาธิการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุรา


รายงานผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวัน และโรงแรม

คณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบบธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวัน ภายใต้คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้น โดยรวบรวมผลการศึกษา ข้อเท็จจริง และแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวัน และโรงแรม

Posted in ผลงานวิชาการ รายงานคณะกรรมการ กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และคณะทำงาน Tagged กฎหมายโรงแรม การปฏิรูปกฎหมายที่ดิน การปฏิรูปกฎหมายโรงแรม การแก้ไขปัญหากฎหมายโรงแรม


สไลด์การนำเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหน่วยงานของรัฐ

สไลด์การนำเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหน่วยงานของรัฐ

Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานของรัฐ GDPR PDPA


คำอธิบายเค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)

ค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) เป็นเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยอาจถือได้ว่าเป็นความพยายามในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกของประเทศ

Posted in ผลงานวิชาการ หนังสือ Tagged การอภิวัฒน์สยาม ปรีดี พนมยงค์ ปรีดีศึกษา หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เค้าโครงการเศรษฐกิจ

หน้า: 1 2