ผลงานวิชาการ

Posted in ผลงานวิชาการ งานวิจัย Tagged กระทรวงยุติธรรม กระบวนการยุติธรรม กองทนยุติธรรม การพัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม


Posted in ผลงานวิชาการ ไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมาย การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ทักษะการเขียน น.160 LA160


Posted in ผลงานวิชาการ หนังสือ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 GDPR PDPA องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


PDPA กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ทำความเข้าใจบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบรรยาย PDPA กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้เป็…

Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมาย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA depaPrivacy Thailand


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged วินัยทางการคลัง กฎหมายวินัยทางการคลัง กรอบวินัยทางการคลัง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 วินัยการเงินการคลังของรัฐ วินัยทางงบประมาณและการคลัง สภาพบังคับของกฎหมาย


สไลด์นำเสนอการศึกษาความแตกต่างด้านสภาพบังคับของวินัยทางการคลังและวินัยทางงบประมาณและการคลัง

สไลด์ประกอบการนำเสนอบทความในเวทีวิชาการ การประชุมวิชากา…

Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged วินัยทางการคลัง กฎหมายการเงินการคลังของรัฐ กรอบวินัยทางการคลัง ดุลยภาพของงบประมาณ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 วินัยการเงินการคลังของรัฐ วินัยทางงบประมาณและการคลัง Fiscal Responsibility Law


การปรับเปลี่ยนนโยบายทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

ในปัจจุบันธุรกิจการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกจำกัดไว้ก…

Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ การลดผลกระทบของกฎหมาย มาตรา 77 สุราก้าวหน้า การประกอบธุรกิจสุรา นโยบายสุรา นโยบายแอลกอฮอล์ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต


Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 GDPR PDPA แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA


Posted in ผลงานวิชาการ หนังสือ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สคส.สำนักคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


Posted in ผลงานวิชาการ หนังสือ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GDPR PDPA แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Guideline


การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนและ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของการสอบบัญชีและการสอบทานรายงานทางการเงินเป็นกลไก…

Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged การกำกับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การสอบบัญชีในตลาดทุน การสอบบัญชี ตลาดทุน วารสารนิติศาสตร์


Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 GDPR PDPA แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลลาดทุน


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สมาคมโรงแรม GDPR PDPA


Posted in ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ Tagged การกำกับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การสอบบัญชีในตลาดทุนการสอบบัญชี ตลาดทุน


Posted in ผลงานวิชาการ รายงานคณะกรรมการ กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และคณะทำงาน Tagged กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายภาษีสรรพสามิต สุราก้าวหน้า อนุกรรมาธิการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุรา


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สุราก้าวหน้า อนุกรรมาธิการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุรา


Posted in ผลงานวิชาการ รายงานคณะกรรมการ กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และคณะทำงาน Tagged กฎหมายโรงแรม การปฏิรูปกฎหมายที่ดิน การปฏิรูปกฎหมายโรงแรม การแก้ไขปัญหากฎหมายโรงแรม


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานของรัฐ GDPR PDPA


Posted in ผลงานวิชาการ หนังสือ Tagged การอภิวัฒน์สยาม ปรีดี พนมยงค์ ปรีดีศึกษา หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เค้าโครงการเศรษฐกิจ

หน้า: 1 2