เมื่อคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วออกกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเพื่อคุ้มครองประชาชน ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ยังเหมาะสมหรือไม่