ป้ายกำกับ: กฎหมาย

การบรรยายวิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1

เอกสารประกอบการบรรยายวิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยการบรรยายวิชานี้จะเป็นการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนในเชิงกฎหมายที่เน้นไปในเรื่องการให้เหตุผลทางกฎหมาย การเขียนเรียงความ และการตอบข้อสอบบรรยาย

PDPA กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ทำความเข้าใจบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบรรยาย PDPA กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นการบรรยายภายใต้โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Privacy Thailand และ depa (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) โดยการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างสิงหาคม – กันยายน 2565

ยกเว้น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับผลที่อาจตามมา

ฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความสำคัญทั้งในด้านของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และในด้านของการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญทั้งกับภาคธุรกิจและการดำเนินภารกิจของหน่วยงานของรัฐ แต่เมื่อไม่นานมานี้หลังจาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใช้บังคับมาได้เพียง 1 เดือน คณะรัฐมนตรีได้มีมติและเห็นชอบหลักการของพระราชกฤษฎีกายกเว้นการบังคับใช้ พ.ร.บ. ให้กับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีความน่ากังวลในเรื่องของผลที่ตามมาจากการยกเว้น

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น: กรณีศึกษาส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สไลด์นี้เป็นเอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น: กรณีศึกษาส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายวิชา CL 107 201 การแปรเปลี่ยนทางกฎหมายเพื่อกิจการสาธารณะในยุคดิจิทัล ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา: ความเป็นธรรม และผลกระทบของกฎหมาย

เมื่อคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วออกกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเพื่อคุ้มครองประชาชน ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ยังเหมาะสมหรือไม่

Rule บนเนยแข็ง

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความในคอลัมน์ “คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง” ที่ลงในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันฉบับวันศุกร์

กฎหมายกับการเป็นคุณพ่อรู้ดีของรัฐ

เมื่อคุณพ่อรู้ดีที่สุดว่าลูกต้องการอะไร การทำตามแบบคุณพ่อบอกก็อาจจะดีที่สุด ทว่า ในความเป็นจริงคุณพ่อรู้ดีที่สุดจริงๆ รึเปล่า

แนวคิดเกี่ยวกับการลดภาระทางกฎหมายของประชาชนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐในการบริหารประเทศให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อยของคนในสังคม โดยในบางกรณีกฎหมายจำเป็นต้องเข้าไปจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แม้การจำกัดสิทธิและเสรีภาพจะไม่ถึงขั้นทำลายหรือห้ามไม่ให้ใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวโดยเด็ดขาด แต่ก็อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้สิทธิและเสรีภาพ เนื่องมาจากแนวโน้มที่จะจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกว่าที่จำเป็นและใช้มาตรการครอบคลุมเกินกว่ากรณีอันเนื่องมาจากการออกแบบกฎหมายให้มีระดับการควบคุมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำได้ยาก สภาพดังกล่าวทำให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งกำหนดให้รัฐจะดำเนินการตรากฎหมายและกำหนดนโยบายในการบริการราชการแผ่นดินจะต้องมีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และต้องยกเลิกปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็น ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และกำหนดแนวทางให้หน่วยงานของรัฐต้องคำนึงถึงภาระของประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนั้น ซึ่งจุดมุ่งหมายของบทบัญญัติดังกล่าวคือ การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพของตนอย่างเต็มที่โดยมีภาระของกฎหมายเท่าที่จำเป็น

ในบทความนี้ ผู้เขียนตั้งใจอธิบายให้เห็นถึงแนวคิดสำคัญเบื้องหลังการลดภาระของประชาชนจากการปฏิบัติตามกฎหมายกับลักษณะของกฎหมายที่เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนก่อนจะนำไปสู่การทำความเข้าใจเรื่องการประเมินภาระของประชาชนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย และท้ายที่สุดคือ แนวทางการลดภาระของประชาชนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย