ป้ายกำกับ: การกำกับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนและ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของการสอบบัญชีและการสอบทานรายงานทางการเงินเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งของการสร้างความโปร่งใสและการคุ้มครองการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุน โดยผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนทำหน้าที่สำคัญในฐานะผู้คุ้มครองนักลงทุน (gatekeeper) ที่คอยตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อนำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้กับนักลงทุนสามารถใช้ในการตัดสินใจประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายบริษัทในการควบคุมบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนยังไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงพอ โดยในปัจจุบันการกำกับดูแลมุ่งหมายไปที่ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเป็นรายบุคคลมากกว่าจะให้ความสำคัญกับสำนักงานสอบบัญชี ทำให้ประสิทธิภาพในการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุนลดลง เนื่องจากการกำกับดูแลไม่ครอบคลุมถึงสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทำงานของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน รวมถึงอาจเกิดช่องว่างในการกำกับดูแลในเรื่องการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน บทความนี้จึงได้ศึกษาหลักการบรรษัทภิบาลสำหรับสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน ซึ่งเป็นกรอบที่ใช้ในการอธิบายแนวทางการกำกับดูแล สภาพการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และนำเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นทะเบียน สนง.สอบบัญชี เพิ่มคุณภาพระบบควบคุม

สำนักงานสอบบัญชีมีบทบาทอย่างมากกับการทำงานของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการกำกับดูแลผู้สอบบัญชียังไม่ได้รับความสำคัญเพียงพอ ในบทความนี้จึงได้เสนอแนวทางการยกระดับการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

แนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

บทความแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน สรุปโดย อรพัทธ์ วงศาโรจน์ โดยบทความนี้สรุปผลการศึกษาในโครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน รายงานวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2563 คณะผู้วิจัยประกอบด้วย ดร. กิรติพงศ์ แนวมาลี, น.ส. อรพัทธ์ วงศาโรจน์, นายเขมภัทร ทฤษฎิคุณ และ น.ส.อตินุช นวมสันเทียะ การศึกษาในโครงการนี้มุ่งหมายจะนำเสนอแนวทางในการพัฒนากลไกการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

โครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

การกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในตลาดทุนไทยในปัจจุบัน นับตั้งแต่วิกฤต Enron และ Worldcom เป็นต้นมา การกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนมีความสำคัญมากขึ้น และถูกจับตาเฝ้าระวังมาเป็นพิเศษ ทำให้ต่างประเทศให้ความสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

การนำเสนอแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

สไลด์ประกอบการนำเสนอเนื้อหาข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน