ป้ายกำกับ: การประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎร

รัฐสวัสดิการ: จำเป็นหรือไม่กับการดำเนินชีวิต ?

รัฐสวัสดิการเป็นโจทย์สำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ความจำเป็นของรัฐสวัสดิการจะยิ่งมากขึ้น ในบทความนี้นำเสนอความเบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการ

อ่านความคิดปรีดี: ทรรศนะต่อการมีหลักประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎร

ประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎรเป็นกลไกสำคัญที่ปรีดี พนมยงค์ ได้นำเสนอเอาไว้ในเค้าโครงการเศรษฐกิจของเขา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อบรรเทาสภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

อ่านความคิด ‘ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี’ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจผ่านความมั่นคงของมนุษย์สู่การสร้างรัฐสวัสดิการในประเทศไทย

ความมั่นคงของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับคุณค่า และ การพัฒนาทางเศรษฐกิจของรัฐ อาจมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ แต่ก็ไม่อาจจะละเลยความมั่นคงของมนุษย์ได้เช่นกัน และ หนทางที่จะนำไปสู่ความมั่นคงนั้นก็คือ “รัฐสวัสดิการ”

ว่าด้วย เค้าโครงการเศรษฐกิจ ตอนที่ 4: มองเค้าโครงเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและอนาคต

ในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและเปราะปาง หากย้อนกลับไปพิจารณาความคิดทางเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ ก็จะเห็นถึงการมองระบบของสังคมอย่างสัมพันธ์กันระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ และทรรศนะทางสังคมที่เป็นประชาธิปไตย และแนวคิดแบบภราดรภาพนิยมที่มองมนุษย์เป็นพี่น้องที่ควรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และจะร่วมกันขจัดภัยที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนไปด้วยกัน