ป้ายกำกับ: ประมวลรัษฎากร

คณะราษฎรกับภารกิจเพื่อสร้างระบบภาษีที่เป็นธรรมในสังคมไทย

ผลกระทบภายหลังจากการทำสนธิสัญญาเบาว์ริงที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของสังคมสยาม และการกำหนดประเภทของภาษี รวมถึงผลกระทบของภาษีที่เกิดขึ้นกับสังคม และความพยายามของคณะราษฎรเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบอบภาษีของสยาม

ครบรอบ 84 ปี ประมวลรัษฎากร: ความเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ประมวลรัษฎากรเป็นประมวลกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อจัดระบบกฎหมายภาษีเงินได้ให้เป็นระบบและคำนึงถึงความเป็นธรรมกับผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี อย่างไรก็ดี เมื่อตราประมวลรัษฎากรขึ้นมาแล้วก็มีความจำเป็นต้องปรับแก้ไขประมวลรัษฎากรสม่ำเสมอ โดยในบทความนี้ต้องการนำเสนอการแก้ไขประมวลรัษฎากรช่วงเริ่มต้น 20 ปีแรก มีลักษณะอย่างไรบ้าง

ประมวลรัษฎากร: การปรับปรุงระบบภาษีอากรที่เป็นธรรม

ภายหลังจากการอภิวัฒน์สยาม คณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงระบบภาษีของประเทศโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทางภาษี เพื่อลดภาระของประชาชน