ป้ายกำกับ: เพศวิถี

ความเป็นจริงของความเสมอภาคทางเพศ : เมื่อสิทธิในรัฐธรรมนูญไม่เป็นจริงในชีวิตจริง

ความเหลื่อมล้ำทางเพศที่เกิดขึ้นต่อสตรีและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ พร้อมยกกรณีตัวอย่างซึ่งเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการรองรับในทางกฎหมายที่ยังมีช่องว่างและไม่ทั่วถึงทุกๆ คน

เมื่อสื่อวาย (Y) เติบโต ในขณะที่สิทธิความหลากหลายทางเพศถูกละเลย

ประเทศไทยมีการเติบโตของสื่อแนววายเป็นอย่างมาก และมีอิทธิพลในฐานะผู้ส่งออกสื่อแนววายในฐานะสินค้า แต่ในทางกลับกันสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยนั้นกลับมีการเติบโตสวนทางกัน