วิถีการผลิตแบบทุนนิยมไม่ได้ส่งผลร้ายเพียงเฉพาะทางด้านสถานะทางเศรษฐกิจ แต่ทุนนิยมเป็นตรรกะและวิธีคิดที่มีผลต่อการดำรงชีวิต และมันครอบงำทุกๆ ด้านของชีวิต