เขมภัทร ทฤษฎิคุณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และอยู่ในระหว่างการศึกษาปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประเด็นทางกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะในสาขากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เขมภัทร ยังมีความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายกับเศรษฐกิจ และกฎหมายกับสังคม

ปัจจุบันทำงานให้กับฝ่ายกฎหมายเพื่อการพัฒนาของ TDRI ในตำแหน่งนักวิจัย และมีโอกาสได้เขียนบทความวิชาการผ่านสื่อต่างๆ เป็นงานอดิเรก โดยมีหัวข้อรับผิดชอบประจำที่เขียนให้กับ สถาบันปรีดี พนมยงค์

ข้อมูลติดต่อ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
565 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

E-mail: khemmapat@tdri.or.th

ข้อมูลเพิ่มเติ่ม

TDRI

ORCiD

Google Scholar

Academia

Substack – Thailand Notation

LinkedIn Profile

บล็อก

ผลงานวิชาการ

คำสำคัญ

GDPR (15) General Data Protection Regulation (6) PDPA (19) PRIDI Economic Focus (4) Regulatory Guillotine (4) TDRI (4) กฎหมาย (15) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (18) กฎหมายงบประมาณ (4) กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (5) กฎหมายโรงแรม (5) กรอบวินัยทางการคลัง (4) การกระจายอำนาจ (5) การกำกับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (5) การขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย (4) การคลัง (7) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (7) การประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎร (4) การลดผลกระทบของกฎหมาย (4) การอภิวัฒน์สยาม (11) ข้อมูลส่วนบุคคล (4) คลองคอดกระ (5) คลองไทย (6) ความเหลื่อมล้ำ (3) คอคอดกระ (3) งบประมาณแผ่นดิน (5) ทุนนิยม (3) ประมวลรัษฎากร (4) ปรีดี พนมยงค์ (39) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (14) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (6) ภราดรภาพนิยม (4) มาตรา 77 (7) รัฐธรรมนูญ (19) รัฐสวัสดิการ (17) รีวิวหนังสือ (7) วินัยการเงินการคลังของรัฐ (6) วินัยทางการคลัง (7) สงครามมหาเอเชียบูรพา (4) สงครามโลกครั้งที่ 2 (5) สถาบันปรีดี พนมยงค์ (8) สนธิสัญญาเบาว์ริง (5) สวัสดิการสังคม (6) สิทธิมนุษยชน (3) สิทธิสภาพนอกอาณาเขต (4) สุราก้าวหน้า (5) เค้าโครงการเศรษฐกิจ (20) เพศวิถี (3) เศรษฐกิจการเมือง (5) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (5)