บทความกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

จาก “ประภาส” ถึง “ประยุทธ์” : การแก้ไขปัญหาหมูแพงด้วยมาตรการคุมราคา

สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เมื่อรัฐบาลได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในการบริหารประเทศ คือ “การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขราคาสินค้าแพง เนื่องจากปัญหาสินค้าขาดแคลน ซึ่งในอดีตประเทศไทยก็เคยประสบปัญหากับราคาหมูแพงในช่วงที่รัฐบาล ‘จอมพล ถนอม กิตติขจร’ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมี ‘พลเอก ประภาส จารุเสถียร’ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น


ถอดบทเรียน: Russell Crowe กับ อุตสาหกรรม Soft Power และพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย

แม้รัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนนอุตสาหกรรม Soft Power แต่ประเทศไทยจะหาประโยชน์จากการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ได้อย่างไร ในเมื่อกฎระเบียบยังเป็นอุปสรรค


ขึ้นทะเบียน สนง.สอบบัญชี เพิ่มคุณภาพระบบควบคุม

สำนักงานสอบบัญชีมีบทบาทอย่างมากกับการทำงานของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการกำกับดูแลผู้สอบบัญชียังไม่ได้รับความสำคัญเพียงพอ ในบทความนี้จึงได้เสนอแนวทางการยกระดับการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน


การใช้ภาษีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ภาษีสรรพสามิตได้ทำหน้าที่อื่นๆ ในการแทรกแซงทางเศรษฐกิจหรือในทางสังคม ผ่านกลไกของภาษีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน