บทความเศรษฐกิจการเมือง

บทความเศรษฐกิจนี้ผู้เขียนได้รับโอกาสจากสถานบันปรีดี พนมยงค์ ให้เขียนบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในส่วนที่ท่านปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

บทความเศรษฐกิจการเมือง

บทความเศรษฐกิจนี้ผู้เขียนได้รับโอกาสจากสถานบันปรีดี พนมยงค์ ให้เขียนบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในส่วนที่ท่านปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เศรษฐกิจที่คิดคำนึงถึงผู้หญิง : มองเรื่องของผู้หญิงในระบบเศรษฐกิจไทย

ผู้เขียนชวนให้พิจารณาถึงความเหลื่อมล้ำผ่านมิติทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากมายาคติที่มีต่อเพศหญิงในอดีตจนนำไปสู่การแบ่งแยกงานในระบบทุนนิยม ถึงแม้…ในโลกยุคปี 2022 จะมีความก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ถึงแม้…ผู้หญิงจะมีบทบาททางเศรษฐกิจและเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่สำคัญของวิถีการผลิตมากขึ้น แต่ขนบความเชื่อเดิมในเรื่องของความเหลื่อมล้ำยังคงถูกผลิตซ้ำรุ่นต่อรุ่นอยู่ร่ำไป


24 มิถุนายน 2475: อภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พลิกฟ้าปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย

การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินสยาม ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 มีความสำคัญในฐานะของวันที่มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือ “ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ” ซึ่งเป็นคำที่ ปรีดี พนมยงค์ ใช้อธิบายการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ดี การดำเนินการของคณะราษฎรในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นั้น มิได้เป็นเพียงการเปลี่ยนระบอบการปกครองเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจขนานใหญ่ของประเทศ


กว่าจะมาเป็น (ประเทศ) กรุงเทพมหานครแบบทุกวันนี้ : ประวัติความเป็นมา และหน้าที่ภารกิจ

“อดีตของกรุงเทพฯ จากเทศบาลพระนครสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” โดยย้อนกลับไปเมื่อภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นมี ‘นายปรีดี พนมยงค์’ รั้งตำแหน่งเจ้ากระทรวงมหาดไทย ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 และ พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ และได้มีการจัดตั้ง “เทศบาล” ขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผ่านมาในแต่ละยุค แต่ละสมัยมาพร้อมกับบริบทความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอำนาจของกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


PRIDI Economic Focus: อ่าน “รายงานตรวจการบ้านอดีตผู้ว่ากรุงเทพฯ” และสำรวจนโยบายผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพฯ

ในบทความนี้ผู้เขียนจะพาทุกท่านไปอ่านบางส่วนของ “รายงานการตรวจการบ้านอดีตผู้ว่าฯ กทม.” ก่อนจะพาทุกท่านไปดูงบประมาณที่กรุงเทพฯ ใช้ในแต่ละปี โดยอาจจะเน้นไปที่ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นปีงบประมาณปัจจุบัน และชวนสำรวจนโยบายผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


ประชาธิปไตยจะยั่งยืน : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากในปัจจุบัน จุดสำคัญอย่างหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์ให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ในการจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น การเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญ ในบทความนี้จะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องทั้งสอง


การพัฒนาที่ยั่งยืนกับความยุติธรรมระหว่างช่วงเวลา

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการ โดยส่วนใหญ่นั้นมีการพูดถึงความยุติธรรมในการจัดสรรทรัพยากร โดยช่วยให้สมาชิกในสังคมสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้ เช่น เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดหรือที่ใดก็ตาม หรือเป้าหมายที่ 2 การขจัดความอดอยาก โดยยุติความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร การปรับปรุงด้านการโภชนาการและส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งเป็นความพยายามที่จะรักษาความยุติธรรมในสังคม อย่างไรก็ดี ความยุติธรรมดังกล่าวนั้นยังเป็นเรื่องของความยุติธรรมในช่วงเวลาเดียวกัน แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ยังมีการพูดถึงน้อยคือ การพูดถึงความยุติธรรมระหว่างช่วงเวลา ซึ่งเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน ในบทความนี้จึงหยิบเรื่องความยุติธรรมระหว่างช่วงเวลามาพูดถึง


ครบรอบ 84 ปี ประมวลรัษฎากร: ความเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ประมวลรัษฎากรเป็นประมวลกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อจัดระบบกฎหมายภาษีเงินได้ให้เป็นระบบและคำนึงถึงความเป็นธรรมกับผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี อย่างไรก็ดี เมื่อตราประมวลรัษฎากรขึ้นมาแล้วก็มีความจำเป็นต้องปรับแก้ไขประมวลรัษฎากรสม่ำเสมอ โดยในบทความนี้ต้องการนำเสนอการแก้ไขประมวลรัษฎากรช่วงเริ่มต้น 20 ปีแรก มีลักษณะอย่างไรบ้าง


ศาสตร์แห่งพระราชา : พระเจ้าจักรา การรักษาสันติภาพเชิงโครงสร้างของปรีดี

มองผ่านเบื้องหลังแนวคิดสันติภาพในพระเจ้าช้างเผือก เพื่อทำความเข้าใจระบบเศรษฐกิจในอุดมคติของปรีดี


เมื่อประเทศไทยต้องการสร้างคลองไทย : สรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

ในบทความนี้ได้รวบรวมและสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย และงบประมาณที่ประเมินเอาไว้


คลองสุเอซ : การเริ่มต้นก่อสร้าง ปัญหา และผลประโยชน์จากการขุดคลองของต่างประเทศ

กรณีศึกษาโครงการขุดคลองในประเทศอียิปต์นี้ ในแง่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคลองทั้งสองนั้นสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอียิปต์เป็นอย่างมาก


แนวคิดเกี่ยวกับการขุดคลองของปรีดี กับบทเรียนเกี่ยวกับคลองของต่างประเทศ

ย้อนศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการขุดคลองของปรีดี กับบทเรียนเกี่ยวกับคลองของต่างประเทศ

หน้า: 1 2 3 4 5