บทความกฎหมายมหาชน

กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้ใช้อำนาจด้วยกันเอง และระหว่างองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐกับประชาชน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลายสาขาด้วยกัน ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลัง สำหรับบทความในหน้านี้จะเป็นบทความกฎหมายมหาชนทั่วๆ ไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนในแต่ละสาขา

The Crown: พิจารณายุคสมัยของควีนบนหนทางของการปกเกล้าไม่ปกครองThe Crown: พิจารณายุคสมัยของควีน

เดอะคราวน์ (The Crown) เป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราว (ที่ปรับแต่ง) ของสถาบันกษัตริย์อังกฤษในยุคสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ยาวนานและเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย สะท้อนบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในยุคสมัยใหม่ที่สถาบันกษัตริย์ที่อยู่มาอย่างยาวนานในหลายประเทศค่อยๆ ล้มหายไป สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ บทบาทของสถาบันกษัตริย์อังกฤษในระบอบประชาธิปไตยภายใต้การนำของสมเด็จพระราชินีนาถฯ สะท้อนผ่านซีรีส์เรื่องนี้

Posted in บทความ บทความกฎหมายมหาชน Tagged พระมหากษัตริย์ พระราชอำนาจ รัฐธรรมนูญ สถาบันกษัตริย์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบ็ธ ที่ 2


ปลดล็อคท้องถิ่น เดอะ ซีรีส์ : ยุทธการปลดล็อคท้องถิ่น

ความสำคัญของการกระจายอำนาจเป็นพื้นฐานของการปกครองสมัยใหม่ที่เน้นความสะดวก ใกล้ชิดกับปัญหา และตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ อย่างไรก็ดี ปัญหาของการกระจายอำนาจในปัจจุบันนั้นอยู่ในสภาวะของการกระจายอำนาจเทียมโดยเป็นการกระจายอำนาจแต่เพียงรูปแบบทำให้การกระจายอำนาจยังไปไม่ถึงไหน จึงต้องนำมาสู่ยุทธการปลดล็อคท้องถิ่น

Posted in บทความ บทความกฎหมายมหาชน Tagged การกระจายอำนาจ กฎหมายปกครองท้องถิ่น กระจายอำนาจทางปกครอง การกระจายอำนาจทางการคลัง ท้องถิ่น ปลดล็อคท้องถิ่น เดอะ ซีรีส์ ปลดล็อคท้องถิ่น


ปลดล็อคท้องถิ่น เดอะ ซีรีส์ : กระจายอำนาจที่ไม่กระจายอำนาจ

“การกระจายอำนาจ” เป็นพื้นฐานของการปกครองสมัยใหม่ ซึ่งต้องการกระจายบทบาทของการจัดทำบริการสาธารณะจากรัฐส่วนกลางไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ใกล้ชิดภายในพื้นที่ จึงทำให้สามารถสนองความต้องการของคนในพื้นที่ได้มากกว่า

Posted in บทความ บทความกฎหมายมหาชน Tagged การกระจายอำนาจ กระจายอำนาจทางปกครอง กระจายอำนาจ ท้องถิ่น ปลดล็อคท้องถิ่น เดอะ ซีรีส์ ปลดล็อคท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ปลดล็อคท้องถิ่น เดอะ ซีรีส์ : ปรับข้อจำกัดด้านการจัดทำงบประมาณ เพิ่มศักยภาพของท้องถิ่น

กระแสเรียกร้องให้ “ปลดล็อคท้องถิ่น” ถูกพูดมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา จึงเกิดกระแสเรียกร้องในหลายๆ จังหวัดที่ต้องการมีผู้ว่าราชการที่มาจากการเลือกตั้งแบบเดียวกันกับกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการได้ผู้ว่ากรุงเทพฯ กลายเป็นความหวังใหม่ของคนกรุงเทพฯ ท่ามกลายสถานการณ์ที่เคร่งเครียดทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่ติดหล่ม อย่างไรก็ตาม การกระจายอำนาจนี้มาพร้อมความอิสระจริงหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการคลัง ซึ่งงบประมาณเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งรวมถึงกรุงเทพฯ มีอิสระแค่ไหน ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจตัดสินใจ และคนในพื้นที่มีความสามารถจะร่วมกับ อปท. เพื่อใช้งบประมาณตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ได้แค่ไหน

Posted in บทความ บทความกฎหมายมหาชน Tagged การกระจายอำนาจ กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น กระจายอำนาจ การกระจายอำนาจทางปกครอง ท้องถิ่น ปลดล็อคท้องถิ่น เดอะ ซีรีส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันขึ้นปีใหม่ : วันเริ่มต้นปีงบประมาณในอดีต

วันขึ้นปีใหม่มีความสำคัญต่องบประมาณของประเทศไทย โดยในอดีตวันขึ้นปีใหม่มักจะสัมพันธ์กับวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของงบประมาณแผ่นดิน ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณแบบในปัจจุบัน

Posted in บทความ บทความกฎหมายมหาชน Tagged กฎหมายงบประมาณ การคลัง งบประมาณแผ่นดิน วิธีการงบประมาณ วันเริ่มต้นปีงบประมาณ


พาสปอร์ตกับพระราชอำนาจ: ทำความเข้าใจสถานะกษัตริย์ของสหราชอาณาจักรในระบอบประชาธิปไตย

ทำไมสมเด็จพระราชินีนาถฯ ถึงไม่ต้องมีพาสปอร์ตในการเดินทาง สิ่งนี้เป็นเอกสิทธิ์เหนือคนทั่วไปและเหนือกติกาสามัญ?

Posted in บทความ บทความกฎหมายมหาชน Tagged พระมหากษัตริย์ พระราชอำนาจ รัฐธรรมนูญ สถาบันกษัตริย์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบ็ธ ที่ 2


ความสัมพันธ์ระหว่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกับสิทธิสวัสดิการสาธารณสุข

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสิทธิสวัสดิการเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจว่า ในทางปฏิบัติบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับให้รัฐต้องใส่ใจเรื่องสิทธิสวัสดิการนั้นเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่ บทความนี้ลองพิจารณาผ่านสิทธิสวัสดิการสาธารณสุข

Posted in บทความ บทความกฎหมายมหาชน Tagged ความผูกพันเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ รัฐธรรมนูญ รัฐสวัสดิการ สิทธิสวัสดิการ สิทธิสวัสดิการสาธารณสุข OECD


รัฐธรรมนูญเยอรมันกับความผูกพันในเรื่องสิทธิสวัสดิการ

หลักสังคมรัฐเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความผูกพันทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับพลเมือง โดยรัฐบาลเยอรมนีได้อาศัยหลักการนี้ในการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม

Posted in บทความ บทความกฎหมายมหาชน Tagged ความผูกพันเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ รัฐธรรมนูญ รัฐสวัสดิการ สิทธิมนุษยชน หลักสังคมรัฐ


พระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2476 การพิทักษ์รัฐธรรมนูญในยุคแรก

ในช่วงเริ่มต้นของระบอบการปกครองประชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ซึ่งทำให้เกิดความพยายามในการปกป้องรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะจากการกระทำที่จะมีลักษณะเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญ

Posted in บทความ บทความกฎหมายมหาชน Tagged พระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2476 รัฐธรรมนูญ การพิทักษ​์รัฐธรรมนูญ


เมื่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกำลังพาสังคมไปสู่ทางตัน

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ศาลกำลังผลักดันให้สังคมไทยไปสู่ทางตันหรือไม่?

Posted in บทความ บทความกฎหมายมหาชน Tagged การใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม มาตรา 49 รัฐธรรมนูญ สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

หน้า: 1 2