รีวิวหนังสือ

สร้างสังคมไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการ

หนังสือสร้างสังคมไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองเล่มหนึ่งที่น่าสนใจอธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทย และการต่อสู้ของขบวนการรัฐสวัสดิการ


โลกของวาย

“โลกของวาย” เป็นหนังสือที่พยายามทำให้ “โลกแห่งจินตนาการ” เข้าสู่ “โลกทางวิชาการ”


A Little​ History ​of Economics

A Little​ History ​of Economics เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ถักทอเรื่องราวของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและพัฒนาการของการอธิบายเศรษฐกิจในแต่ละช่วงยุคสมัยผ่านเรื่องราวที่เรียบเรียงมาอย่างดี


สมการคอร์รัปชั่น

สมการคอร์รัปชั่นนำเสนอแนวคิดปัจจัยที่ทำให้เกิดการคอร์รัปชั่นขึ้นผ่านมุมมองและบทสัมภาษณ์โดยนักวิชาการของ TDRI และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายจีน

หนังสือเล่มนี้ภาพของระบบกฎหมายจีน ซึ่งมีความแตกต่างกับระบบกฎหมายภาคพื้นทวีปยุโรปที่มีที่มาจากกฎหมายโรมัน ระบบกฎหมายของประเทศจีนมีพัฒนาการมาจากกฎหมายภายใต้ความเชื่อแบบลัทธิขงจื้อ แนวคิดทางกฎหมายหลายอย่างแตกต่างกับกฎหมายภาคพื้นทวีปยุโรป


ตัดวงจรรัฐประหาร

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ “ตัดวงจรรัฐประหาร” ซึ่งเป็นเป็นกับดักที่หยุดยั้งความเจริญของประเทศ


ชีวประวัติของพลเมืองไทย: กำเนิด พัฒนาการและอุปสรรคกับการพิทักษ์ประชาธิปไตย (2475 – ปัจจุบัน)

จุดเน้นของหนังสือเล่มนี้คือ การนำเสนอมุมมองทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับที่ทางในทางประวัติศาสตร์ของ “สามัญชน” โดยชวนตั้งคำถามถึงพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ไม่ค่อยมีพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวของสามัญชน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักบอกเล่าประวัติศาสตร์แบบ “มหาบุรุษ” หรือ “ราชาชาตินิยม”


Rule บนเนยแข็ง

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความในคอลัมน์ “คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง” ที่ลงในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันฉบับวันศุกร์


เศรษฐศาสตร์​พฤติกรรม ฉบับเข้าใจง่ายที่สุดในโลก!

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ฉบับเข้าใจง่ายที่สุดในโลก อธิบายเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมผ่านบรรทัดฐานทางตลาดและบรรทัดฐานทางสังคม โดยนำเสนอว่าจะใช้บรรทัดฐานชนิดใดในบริบทใด


สะพรึง (Terror)

สะพรึงเป็นนวนิยายที่จำลองสถานการณ์สมมติของการพิจารณาคดีของนายทหารที่ขับเครื่องบินขับไล่แล้วยิงเครื่องบินซึ่งถูกผู้ก่อการร้ายยึดและใช้เพื่อก่อวินาศกรรมชนเข้ากับสนามฟุตบอล ทำให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินและลูกเรือเสียชีวิต