สไลด์นำเสนอ/บรรยาย

Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมาย การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ทักษะการเขียน น.160 LA160


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมาย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA depa Privacy Thailand


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged วินัยทางการคลัง กฎหมายวินัยทางการคลัง กรอบวินัยทางการคลัง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 วินัยการเงินการคลังของรัฐ วินัยทางงบประมาณและการคลัง สภาพบังคับของกฎหมาย


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged วินัยทางการคลัง กฎหมายการเงินการคลังของรัฐ กรอบวินัยทางการคลัง ดุลยภาพของงบประมาณ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 วินัยการเงินการคลังของรัฐ วินัยทางงบประมาณและการคลัง Fiscal Responsibility Law


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมาย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 GDPR PDPA


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สมาคมโรงแรม GDPR PDPA


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สุราก้าวหน้า อนุกรรมาธิการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุรา


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานของรัฐ GDPR PDPA


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมายโรงแรม พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 Regulatory Guillotine ที่พักรายวัน โรงแรมขนาดเล็ก Short-term Rental


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมายหลักทรัพย์ การกำกับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมายปกครอง กรมการขนส่งทางราง การบังคับทางปกครอง การลงโทษทางปกครอง การลงโทษปรับทางปกครอง มาตรการบังคับ สภาพบังคับของกฎหมาย