สไลด์นำเสนอ/บรรยาย

การบรรยายวิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1

เอกสารประกอบการบรรยายวิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยการบรรยายวิชานี้จะเป็นการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนในเชิงกฎหมายที่เน้นไปในเรื่องการให้เหตุผลทางกฎหมาย การเขียนเรียงความ และการตอบข้อสอบบรรยาย

Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมาย การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ทักษะการเขียน น.160 LA160


PDPA กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ทำความเข้าใจบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบรรยาย PDPA กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นการบรรยายภายใต้โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Privacy Thailand และ depa (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) โดยการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างสิงหาคม – กันยายน 2565

Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมาย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA depa Privacy Thailand


สภาพบังคับของกฎหมายวินัยทางการคลังของไทย

สไลด์การนำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอเพื่อสอบวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน ในหัวข้อ “สภาพบังคับของกฎหมายวินัยทางการคลังของไทย” โดยหัวข้อนี้ต้องการนำเสนอและชี้ให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมายวินัยทางการคลังของไทยหรือพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่มีปัญหา

Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged วินัยทางการคลัง กฎหมายวินัยทางการคลัง กรอบวินัยทางการคลัง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 วินัยการเงินการคลังของรัฐ วินัยทางงบประมาณและการคลัง สภาพบังคับของกฎหมาย


การศึกษาความแตกต่างด้านสภาพบังคับของวินัยทางการคลังและวินัยทางงบประมาณและการคลัง

สไลด์ประกอบการนำเสนอบทความในเวทีวิชาการ การประชุมวิชาการ นิติพัฒน์ – ธรรมศาสตร์ โดยหัวข้อที่ใช้ในการนำเสนอครั้งนี้คือ การศึกษาความแตกต่างด้านสภาพบังคับของวินัยทางการคลังและวินัยทางงบประมาณและการคลัง ในการนำเสนอครั้งนี้เน้นไปที่การอธิบายมโนทัศน์ (concept) ที่มีความแตกต่างกัน 2 เรื่อง แต่ถูกจับมารวมกันภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย การนำเสนอครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องสภาพบังคับของกฎหมายวินัยทางการคลังของไทย

Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged วินัยทางการคลัง กฎหมายการเงินการคลังของรัฐ กรอบวินัยทางการคลัง ดุลยภาพของงบประมาณ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 วินัยการเงินการคลังของรัฐ วินัยทางงบประมาณและการคลัง Fiscal Responsibility Law


กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร รับมืออย่างไร ในวันที่กฎหมายใช้บังคับ

การบรรยายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร รับมืออย่างไร ในวันที่กฎหมายใช้บังคับ เป็นการบรรยายที่จัดขึ้นโดยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอแก่น กรมอนามัย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยเป็นการจัดเพื่อบรรยายความรู้เบื้องต้นให้กับผู้ปฏิบัติงาน

Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA


กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น: กรณีศึกษาส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สไลด์นี้เป็นเอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น: กรณีศึกษาส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายวิชา CL 107 201 การแปรเปลี่ยนทางกฎหมายเพื่อกิจการสาธารณะในยุคดิจิทัล ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมาย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 GDPR PDPA


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สมาคมโรงแรม GDPR PDPA


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สุราก้าวหน้า อนุกรรมาธิการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุรา


สไลด์การนำเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหน่วยงานของรัฐ

สไลด์การนำเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหน่วยงานของรัฐ

Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานของรัฐ GDPR PDPA


สไลด์การนำเสนอผลการศึกษาการทบทวนการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

สไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่องผลการศึกษาการทบทวนการอนุญาตของทางราชการที่เกี่ยวกับโรงแรมและธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวัน

Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมายโรงแรม พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 Regulatory Guillotine ที่พักรายวัน โรงแรมขนาดเล็ก Short-term Rental


การนำเสนอแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

สไลด์ประกอบการนำเสนอเนื้อหาข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมายหลักทรัพย์ การกำกับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


Posted in ผลงานวิชาการ สไลด์นำเสนอ/บรรยาย Tagged กฎหมายปกครอง กรมการขนส่งทางราง การบังคับทางปกครอง การลงโทษทางปกครอง การลงโทษปรับทางปกครอง มาตรการบังคับ สภาพบังคับของกฎหมาย