ป้ายกำกับ: คณะราษฎร

เลือกตั้งเสมอภาคในบริบทรัฐธรรมนูญไทยและเทศ

ความเสมอภาคของปวงชนชาวไทยที่ได้ถูกบัญญัติขึ้นครั้งแรกใน “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475” ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการรับรองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชนผ่านการเลือกตั้ง และเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเมืองระหว่างไทยและต่างประเทศ โดยสะท้อนถึงบริบทและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปในแต่ละพลวัตทางสังคม อันนำไปสู่ความเสมอภาคของประชาชน

ประมวลรัษฎากร: การปรับปรุงระบบภาษีอากรที่เป็นธรรม

ภายหลังจากการอภิวัฒน์สยาม คณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงระบบภาษีของประเทศโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทางภาษี เพื่อลดภาระของประชาชน

ว่าด้วย เค้าโครงการเศรษฐกิจ ตอนที่ 3: สาระสำคัญของเค้าโครงการเศรษฐกิจ (ต่อ)

แม้ในท้ายที่สุดเค้าโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดีจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมืองก็ตาม แต่ความพยายามของเขาในการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นยังคงดำเนินต่อไปผ่านการจัดให้มี ‘เทศบาล’ ดังที่นายปรีดีเคยกล่าวไว้