จับเข่าคุย

Posted in ชวนคุยจับเข่าคุย Tagged การคลัง, ประมวลรัษฎากร, ปรีดี พนมยงค์, ภาษีทรัพย์สิน, ภาษีที่ดิน, ภาษีมรดก, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, เงินรัชชูปการ 


ชวนคุยกับ คุณภักดี ธนะปุระ  ผู้ผลักดัน “คลองไทย” ในฐานะมรดกทางยุทธศาสตร์ของชาติ

‘คุณภักดี ธนะปุระ’ อดีตกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายงานระหว่างประเทศ สมาคมคลองไทย ผู้เชี่ยวชาญหนึ่งในคณะ…


คุยกับ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

สัมภาษณ์ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน เนื่องในวันรัฐธรรมนูญและการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธร…

Posted in ชวนคุยจับเข่าคุย Tagged คณบดีคณะนิติศาสตร์, ธรรมศาสตร์, ปรีดี พนมยงค์, มุนินทร์ พงศาปาน, วันรัฐธรรมนูญ, ศาลรัฐธรรมนูญ, สถาบันปรีดี พนมยงค์


ศิริกัญญา ตันสกุล “ความสำคัญถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องเป็นรัฐสวัสดิการ”

การสัมภาษณ์คุณศิริกัญญา ตันสกุล ในครั้งนี้เพื่อพูดถึงแนวคิดและอนาคตของรัฐสวัสดิการไทย ในสายตาของคุณศ…

Posted in ชวนคุยจับเข่าคุย Tagged การคลังรัฐสวัสดิการสวัสดิการสังคมเค้าโครงการเศรษฐกิจเศรษฐกิจ


ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี: การต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการ คือ การต่อสู้เพื่อความเสมอภาคของประชาชน

บ่ายนี้กองบรรณาธิการสถาบันปรีดี พนมยงค์ มีนัดสนทนาสัมภาษณ์กับ ‘รองศาสตร์จารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรม…

Posted in ชวนคุยจับเข่าคุย Tagged การคลังรัฐสวัสดิการสวัสดิการสังคมเค้าโครงการเศรษฐกิจเศรษฐกิจ