ป้ายกำกับ: กฎหมายโรงแรม

แผลโควิด-19: ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการประกอบธุรกิจโรงแรม

ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับรายการ Backpack Journalist ทางช่อง ThaiPBS โดยออกอากาศในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 การสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีโอกาสได้พูดถึงปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก โดยเฉพาะกับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กที่ไม่สามารถรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาด เนื่องจากการไม่สามารถเข้าถึงระบบการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ เนื่องมาจากอุปสรรคด้านมาตรฐานอาคารที่นำมาใช้นั้นยังไม่สอดคล้องกับรูปแบบของการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

ยกเครื่องกฎหมาย ต่อลมหายใจโรงแรมเล็ก

โควิด-19 ไม่ใช่สาเหตุหลักสาเหตุเดียวที่ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเผชิญความลำบาก แต่การบังคับใช้กฎหมายและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมภายใต้กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และการบังคับใช้อยู่ตั้งอยู่บนมาตรฐานของโรงแรมขนาดใหญ่ ไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของ โรงแรมขนาดเล็ก สร้างภาระปัญหาให้กับทั้งผู้ประกอบการเดิมและรายใหม่ในอนาคต

รายงานผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวัน และโรงแรม

คณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบบธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวัน ภายใต้คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้น โดยรวบรวมผลการศึกษา ข้อเท็จจริง และแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวัน และโรงแรม

สไลด์การนำเสนอผลการศึกษาการทบทวนการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

สไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่องผลการศึกษาการทบทวนการอนุญาตของทางราชการที่เกี่ยวกับโรงแรมและธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวัน