คำอธิบายเค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)

เค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) เป็นเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยอาจถือได้ว่าเป็นความพยายามในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกของประเทศ อย่างไรก็ตาม เค้าโครงการเศรษฐกิจนั้นเป็นเอกสารที่เขียนขึ้นในบริบทของสถานการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2473 – 2475 ซึ่งบริบทดังกล่าวนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับในปัจจุบันแล้ว แต่การศึกษาเค้าโครงการเศรษฐกิจนั้นอาจจะยังคงมีความสำคัญในแง่ของการศึกษาบทเรียนจากอดีต เนื่องจากหลายๆ ปัญหาที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้นในบริบทของประเทศไทยยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลง

ในหนังสือปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ 2564 รัฐสวัสดิการเพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎรนั้น ผู้เขียนได้จัดทำคำอธิบายเค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) ขึ้นมาใหม่เป็นครั้งแรกในรูปแบบของคำอธิบายประกอบเค้าโครงการเศรษฐกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ 89 ปีที่ผ่านมานั้นเอกสารชิ้นนี้ยังไม่เคยมีการเขียนคำอธิบายประกอบ ซึ่งผู้เขียนหวังว่าสิ้นนี้ะจะเป็นประโยชน์กับผู้ศึกษาแนวคิดปรีดีศึกษา สำหรับส่วนของคำอธิบายเค้าโครงการเศรษฐกิจจะปรากฏในท้ายเล่มหนังสือเล่มนี้ในหน้า 52 – 160

ข้อถกเถียงเมื่อคราวร่างภาษีมรดกครั้งแรก
ทวิภพ The Siam Renaissance 2547: ภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์และจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ตีตราสนธิสัญญาเบาว์ริง